firma

bezpieczne nawierzchnie - o firmie

Nov 3, 2010
Aquapark w Pile

System puzzle - pozwalający na położenie nawierzchni w mniej niż 3 dni,
niezależnie od pogody, pozwala na to modułowa nawierzchnia z prefabrykowanych
elementów, gotowych do położenia bez użycia maszyn.

Zalecane jest aby moduły SPEEDrubber Puzzle układane były tylko na wcześniej odpowiednio przygotowanym podłożu betonowym, asfaltowym lub innym podłożu utwardzonym.
W przypadku, gdy podłoże ma być przepuszczalne dla wody (żwir, piasek), musi być odpowiednio dobrze ubite i wyrównane.

Podłoże przepuszczalne dla wody
Każde podłoże przygotowywane pod moduły SPEEDrubber Puzzle musi być odpowiednio dobrze ubite i wyrównane, zgodnie z przewidywanymi obciążeniami i użytkowaniem nawierzchni z modułów SPEEDrubber Puzzle (w wyniku użytkowania nawierzchni nie może dochodzić m.in. do deformacji i wypaczania podłoża).
Równie ważne jest aby pod wpływem zmian pogody, mrozu i oddziaływania wód podziemnych nie dochodziło do podnoszenia i tworzenia nierówności podłoża, co miałoby bezpośredni, negatywny wpływ na samą nawierzchnię. Moduły SPEEDrubber Puzzle po ułożeniu odzwierciedlają nawierzchnię podłoża, a więc również wszelkie nierówności. Konsekwencją źle przygotowanego podłoża mogą być uszkodzenia nawierzchni z modułów SPEEDrubber.
Za przygotowanie podłoża odpowiedzialny jest wyłącznie wykonawca budowy lub właściciel realizacji budowy.

Podłoża nieprzepuszczalne
Podłoże nieprzepuszczalne: asfalt, beton, płyty chodnikowe, kostka brukowa itp. musi być równe i nie może dochodzić w nim do zmian w jego strukturze fizycznej, musi być pozbawione pęknięć, szpar.
Bezpośrednio przed układaniem modułów SPEEDrubber Puzzle podłoże należy dokładnie oczyścić i osuszyć. Usunięte muszą być wszelkie zanieczyszczenia typu: pył, liście, wosk, olej, a szczególnie produkty naftowe i ropopochodne. Samo podłoże musi być wysezonowane - nie można układać modułów SPEEDrubber Puzzle na świeżo położony asfalt lub beton.
Aby zapewnić odpowiednie odprowadzanie wody, w przypadku podłoża nieprzepuszczalnego należy zapewnić co najmniej 2 % nachylenie podłoża lub umieścić w jego dolnej części odwadnienie liniowe. Konstrukcja modułów SPEEDrubber Puzzle zapewnia przepuszczanie i odprowadzanie wody z nawierzchni, aby uniknąć zatrzymania wody pod modułami i ich nasiąkanie (woda zatrzymana na podłożu) podłoże musi zapewnić dalsze odprowadzanie wody.
Brak prawidłowo wykonanego systemu odprowadzania wody może skutkować zbytnim nasiąkaniem modułów, zmianą ich wymiarów i przemieszczaniem się względem siebie, co z kolei mogłoby doprowadzić do zniszczenia nawierzchni.
Przed przystąpieniem do montażu modułów SPEEDrubber Puzzle należy sprawdzić jakość i stan podłoża, w przypadku stwierdzenia pęknięć, szpar czy wgłębień większych niż 2-3mm, powinno nastąpić ponowne wygładzenie podłoża. Zaniedbanie może prowadzić do uszkodzeń nawierzchni pod wpływem gromadzącej się w peknięciach wody.
W celu zapewnienia zwartości nawierzchni zalecane jest wykończenie jej obrzeżami SPEEDrubber Puzzle.